عنوان پروژه
توضیحات کلی

با سلام با توجه به اهمیت موضوع دراین طرح مسیر دوچرخه ونابینا و رمپ ویژه معلولین و مسیر امبولانس دیده شده است

1. کارفرما
شهرداری منطقه یک
2. ناظر فنی
عمران منطقه
1.شماره موافقتنامه
13984
2. تاریخ موافقتنامه
1398/7/16
3. مبلغ موافقتنامه
200.000.0000 میلیون ریال
نوع پروژه: پیاده رو سازی ، کف سازی مسیر
نظرات
پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت : 92

92 پیشرفت کار