عنوان پروژه
توضیحات کلی

قرار است این کانال ابهای سطحی شهرک فیروزه را به کال هدایت نماید کانال بصورت جدول پیش ساخته و کلکتور بتنی اجرا شدهاست

1. کارفرما
شهرداری منطقه یک
2. ناظر فنی
1.شماره موافقتنامه
23458
2. تاریخ موافقتنامه
1398/07/29
3. مبلغ موافقتنامه
2080000000میلیون ریال
نوع پروژه: کانال
نظرات
  • جواد ده حبه 2020-02-09 05:11:18

    با توجه به مشکلات ترافیکی که این پروژه ایجاد نموده است لطفا هرچه سریعتر به بازگشایی مسیر اقدام نمایید

    • 1
پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت : 98

98 پیشرفت کار