عنوان پروژه
توضیحات کلی

با توجه به مصوبه ترافیک شهرداری و خطر ساز بودن محل این پروژه در دستور کار قرار گرفت

1. کارفرما
شهرداری منطقه یک
2. ناظر فنی
1.شماره موافقتنامه
12834
2. تاریخ موافقتنامه
1398/06/27
3. مبلغ موافقتنامه
میلیون تومان250.000.000
نوع پروژه: جدول گذاری
نظرات
پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت : 91

91 پیشرفت کار