عنوان پروژه
توضیحات کلی

تأسیسات روشنایی بوستان ارغوان شامل 119 عدد پایه چراغ 3 متری و 5 عدد پایه چراغ 9 متری و 5 عدد برج نوری بهمراه نصب 10 عدد تابلو برق که در زمستان سال 1397 به بهره برداری رسید.

1. کارفرما
معاونت خدمات شهری
2. ناظر فنی
سیدحسن مرزانی
1.شماره موافقتنامه
26168
2. تاریخ موافقتنامه
1397.03.21
3. مبلغ موافقتنامه
1/500/000/000
نوع پروژه: بوستان
نظرات
پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت : 0

0 پیشرفت کار